Kihagyás

DomainTank Informatikai Kft. Általános Szerződési és Üzleti Feltételek
hatályos: 2020.09.29. napjától
verzió: 2.3

Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban Szolgáltató, domain ügyintézés tekintetében Regisztrátor) által nyújtott szolgáltatások általános fogalmait, illetve a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött üzleti kapcsolat magatartásformáit, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

Szolgáltató adatai, elérhetősége

Név: DomainTank Informatikai Kft
Székhely: 2151 Fót, Alagi utca 12/B
Fő tevékenységi kör: Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Ügyvezető: Malina László
Cégjegyzékszám: 13-09-153036
Adószám: 23753967-2-13
Közösségi adószám: HU23753967
Statisztikai szám: 23753967-6311-113-13
Központi telefon: +36703979408
Weboldal: https://domaintank.hu
Központi email cím: ugyfelszolgalat@domaintank.hu
Levelezési cím: 2151 Fót, Alagi utca 12/B

Az ügyfélszolgálat ügyintézéssel kapcsolatosan munkanapokon 10-16 óra között hívható, technikai problémákkal éjjel-nappal.

Fogalmi meghatározások

A jelen fejezetben az alábbiakban meghatározott fogalmak mind egyes, mind többes számban a következő jelentéssel bírnak:

Rendelés: az Ügyfél által létrehozott és jóváhagyott megbízás.

Szerződés: a Szolgáltató és az Ügyfél között a rendelés leadásakor, legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének kezdetekor létrejövő, a szerződések teljesítésére vonatkozó Megállapodás. A Szerződés elválaszthatatlan része a Szolgáltató mindenkori vonatkozó Általános Szerződési és Üzleti Feltétele.

Domain név: alfanumerikus karakterekből és kötőjelből (-) álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Általában elmondható, hogy egy domain név 2-40 karakter hosszú lehet, csak betűvel vagy számmal kezdődhet és végződhet, és nem tartalmazhat két egymás melletti pozíción lévő kötőjelet.

Domain regisztráció, delegálás: domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek.

Domain Igénylő: adott domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az igényelt domain az igénylő számára delegálásra kerül, az igénylő domain-használóvá válik.

Domain átkérés: Érvényes fenntartási szerződéssel kapcsolatos, már nyilvántartásba vett, és az Igénylő kizárólagos hatáskörében lévő domain fenntartását szolgáltató szervezet (Regisztrátor) váltása.

Adminisztratív kapcsolattartó: a domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője (jelen esetben a Regisztrátor).

Technikai kapcsolattartó: a domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője (jelen esetben a Regisztrátor).

Névfenntartás: a domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok legalább két névszerveren tárolódnak, az Internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

Vásárlási feltételek

Szerződés létrejötte

 1. A Szolgáltató és Ügyfél kapcsolata elsősorban elektronikusan megkötött szerződéses kapcsolat, amelyet a Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályoz.
 2. A szerződés elektronikus megkötése a Szolgáltató honlapján történő megrendelés útján, vagy egyéb elektronikus úton végezhető el. Szerződés igénybe vett szolgáltatásonként jön létre.

Üzletszabály elfogadása

 1. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. Az Üzletszabályzat megismerését és elfogadását igazolja az Ügyfél regisztrációja, honlapon történt megrendelésnél tett egyértelmű nyilatkozata, egyéb elektronikus úton történt megrendelése, vagy konkrét szerződés kötése. Ügyfél a Szolgáltató bármely szolgáltatásának megrendelésével vagy igénybevételével elfogadja jelen Üzletszabály rendelkezéseit.

 2. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő bármilyen szerződés vagy megbízás megkötésével és/vagy aláírásával az Ügyfél hozzájárulását adja a jelen Üzletszabályzatban részletezett Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.

Üzletszabály hatálya

 1. Az Üzletszabály rendelkezései kiterjednek az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött valamennyi üzleti kapcsolatra, rendelkezései külön kikötés nélkül is kötelezőek. A jelen Üzletszabályzattal nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a Szolgáltató és az Ügyfél által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 2. Amennyiben a Szolgáltató jelen Üzletszabály rendelkezését módosította, de a módosítással az Ügyfél nem ért egyet, akkor az Ügyfél a módosítás hatályba lépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben az Ügyfél összes szerződése megszűnik a módosítás hatályba lépésének napján.

Szerződés idő-, és területi hatálya

 1. Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatások belföldről és külföldről egyaránt elérhetőek.
 2. A szerződés hatálya az Ügyfél által kifizetett időpontig terjed. Az időpont vége előtt a Szolgáltató postai vagy elektronikus úton (honlap – Ügyfélkapu, e-mail, fax, sms, telefon) tájékoztatja az Ügyfelet a szerződés hosszabbításának lehetőségéről és a szolgáltatás díjairól. Egyéb rendelkezés vagy szándékakarat hiányában a szolgáltatás díjának elmaradása a szerződés felmondását, a díj megfizetése pedig a szerződés hosszabbítását jelenti.

Szerződés teljesítése

 1. Szolgáltató az Ügyfél által adott megbízások és az Ügyféllel szemben vállalt kötelezettségek teljesítése során az adott helyzetben általában elvárható legnagyobb gondossággal jár el.

 2. Szolgáltató az Ügyfél megbízásainak teljesítéséből rá háruló feladatok feldolgozását az érkezéstől számított negyvennyolc órán belül megkezdi, amennyiben az Ügyfél belső ügyfélszámláján a megbízás teljesítéséhez elégséges fedezet áll rendelkezésre.

 3. Szolgáltató az ügyletek teljesítése érdekében jogosult harmadik személy (a továbbiakban: Közreműködő) közreműködését igénybe venni. Szolgáltató a Közreműködő kiválasztásában gondosan köteles eljárni.

Szerződés teljesítésének megtagadása, felelősség

 1. Szolgáltató jogosult megtagadni a megbízás teljesítését, ha az jogszabályba ütközik, vagy ha megbízáson, egyéb dokumentumon szereplő aláírás nem egyezik meg a hozzá bejelentettel. Nem felel a Szolgáltató az olyan károkért, amelyek erőhatalom; jogszabályi/hatósági rendelkezés, illetőleg az Ügyféllel létrejött szerződésben foglaltak Ügyfél általi be nem tartása miatt következtek be.

 2. Szolgáltató jogosult részben vagy egészben függőben tartani azoknak a megbízásoknak a teljesítését, amelyekhez a szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre.

 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a megbízás fedezet hiánya miatt nem vagy csak késve történő teljesítéséért.

 4. Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél az ügyletek kapcsán használt speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket nem a mindenkori szakmai szokásoknak és szokványoknak megfelelően értelmezte, értette.

Adatszolgáltatási kötelezettség

 1. A szerződésnek tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges adatokat, illetve információkat.

 2. Ha az Ügyfél a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adta meg, a Szolgáltató az ebből eredő kárért nem felel. Hiányosan, illetőleg nem az előírt módon megadott szerződés teljesítését a Szolgáltató a hiány pótlásáig, illetve az előírás szerinti megadásig megtagadhatja.

Elállási jog

 1. Ügyfél a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás joga a szerződés megkötésének napjától gyakorolható.

 2. Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha a Szolgáltató a nyolc munkanapos elállási határidő lejárata előtt a teljesítést megkezdte. A teljesítés állapota alapján, ha a szerződés (megrendelés) az Ügyfél által leadva és Érkeztetve állapotban van, az szabadon törölhető, de a Részben folyamatban, Folyamatban és Sikeresen lezárt állapot esetén eltérő az elállás lehetősége. Közvetített szolgáltatás (pl. domain ügyintézés, szoftver licensz vásárlás) önállóan nem mondható le, szükséges a telefonos vagy e-mailes egyeztetés.

 3. Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszatérítés elsődleges módja az Ügyfél belső ügyfélszámlájára történő jóváírás.

 4. Az elállással kapcsolatban felmerült költségek az Ügyfelet terhelik.

Szerződés megszűnése

 1. Szerződés a szolgáltatások pontjaiban esetlegesen feltüntetett felmondási idő betartásával indoklás nélkül felmondható, kivéve, ha erről külön szerződésben másként nem egyeztek meg. A felmondás tényéről a másik felet egyértelműen értesíteni kell írásban, e-mailben vagy telefaxon.

 2. Szerződés automatikusan megszűnik, ha a szerződés hosszabbításához szükséges teendőket az Ügyfél nem végezte el, különös tekintettel a teljesítés díjának rendezésére.

Vitás esetek rendezése

Felek között a jelen megállapodás tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében.

Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

 1. Szolgáltató a szolgáltatást az Ügyfél részére folyamatosan biztosítja az Ügyfél fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

 2. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

 3. Szolgáltató az Ügyfél adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

 4. Az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a Szolgáltató központi e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató az Ügyfél által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

 5. Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél megrendelése alapján Ügyfél és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szolgáltatás ellenértékét az Ügyfél visszakövetelheti.

Fizetési feltételek

Szerződés teljesítéséhez, hardver-, szoftvertermékek átvételéhez azok ellenértékét a teljesítés előtt előre történő fizetéssel kell kiegyenlíteni.

A díjak rendezése úgynevezett Díjbekérő alapján történik.

Ügyfélszámla

Szolgáltató az Ügyfél részére belső Ügyfélszámlát vezet, amelyen feltünteti az összes bejövő-, és kimenő tranzakciókkal kapcsolatos információt. Az Ügyfélszámla lehetővé teszi azt, hogy az Ügyfél előre fizessen be nagyobb összeget, amelyet fokozatosan levásárolhat. Az ily módon befizetett összeget a Szolgáltató egy elkülönített bankszámlán kezeli, a megrendelt szolgáltatások ellenértékét pedig az Ügyfélszámla terhére teljesíti egészen addig, amíg az Ügyfélszámlán megfelelő fedezet áll rendelkezésre.

Fizetési módozatok

A megrendelt szolgáltatások, termékek ellenértékét az alábbi módokon lehet kiegyenlíteni:

 • bankkártyás fizetés
 • banki átutalás
 • banki befizetés
 • kupon, kuponkód beváltása (Kupont értékesítő partnerrel kötött megállapodás alapján)

Bizonylatok, számlázás

 1. Szolgáltató értékesítési folyamatában jelenleg kétféle bizonylattípus szerepel. A szolgáltatás, termék megrendelése után az Ügyfél a rendelés részleteiről és végösszegéről egy Díjbekérő típusú bizonylatot kap. A Díjbekérő nem alkalmas adóbevallásra vagy ÁFA visszaigénylésre, de az Ügyfél a megrendelt szolgáltatás vagy termék ellenértékének kiegyenlítéséhez minden szükséges információt megtalál.

 2. Szolgáltató a beérkezett és Ügyfélszámlán lekönyvelt befizetés után legkésőbb a befizetést követő hónap 15. napjáig köteles Számla típusú kibocsátani. A Számla adattartalma pontos másolata az előzetesen küldött Díjbekérőnek, különös tekintettel a Vevő adataira (számlázási és levelezési cím), és a rendelési tételekre.

 3. A Díjbekérő nélkül előzetesen Ügyfélszámlára történő befizetés esetén, a számlán Informatikai szolgáltatás, előleg tétel fog szerepelni. Szolgáltató a kiállított számlákat elektronikus úton, emailben juttatja el az Ügyfélnek.

Bankkártyás online fizetési rendszer

 1. A bankkártyával történő fizetést az alábbi szolgáltatók valamelyike biztosítja:
  - Stripe Inc.
  - Borgun hf.
  - Barion Payment Zrt.
  Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, keresse ügyfélszolgálatunkat.

 2. Szolgáltató a megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

 3. Az Ügyfél hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ügyfél kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. Az Ügyfél hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

 4. Az elfogadható bankkártya típusok és digitális tárcák a tranzakciót bonyolító szolgáltató függvénye:
  - Stripe: VISA, MASTERCARD, American Express, Google Pay, Apple Pay
  - Borgun: VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO,
  - Barion: VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, American Express, Barion tárca.

 5. A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon teljesül. Amennyiben Forinttól való eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, az a tény, hogy a kártyabirtokos terhére forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek. Ilyen esetben a honlapunkon a kiválasztott devizanemben a Magyar Nemzeti Banknál közzétett középárfolyam 1,05-szorosával ár alapján átkonvertált forintban terheli le a kártyabirtokos számlájáról.

Bankkártyás fizetés során továbbított adatok köre

Magánszemély esetében: e-mail cím
Egyéni vállalkozó esetében: e-mail cím
Szervezetek esetekben: e-mail cím

Értesítések, kapcsolattartás

 1. A Szolgáltató az Ügyfél részére értesítéseket és üzeneteket küldhet. Az értesítés elsődleges módja az e-mail, amely az Ügyfél által megadott e-mail címre történik. Az így elküldött üzenet az elküldés pillanatában közöltnek tekintendő.

 2. Ügyfél hozzájárul, hogy szerződései kapcsán a Szolgáltató távközlő berendezésen vagy postai úton keresztül üzeneteket küldjön.

 3. Amennyiben az Ügyfél e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Szolgáltató nem terheli felelősség az Ügyfél elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért.

 4. Ügyfél és Szolgáltató közötti elsődleges kommunikációs felület a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott internetes felület, ahol az Ügyfelet saját azonosítójával és jelszavával történő belépése azonosítja.

 5. Olyan elektronikus úton is tartható a kapcsolat, melynek során a közölt információ tárolható, és bármely fél által visszatekinthető. Ilyen elektronikus mód az e-mail, fax és sms. Az internetes felületen azonosított és belépett Ügyfél által megadott és adatbázisban rögzített adatokat, illetve az e-mailben vagy telefaxon elküldött értesítéseket, iratokat egészen addig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, amíg annak ellenkezőjét nem bizonyítják. Az internetes felületen feltöltött, vagy e-mailben, telefaxon küldött dokumentumok hitelességéért az adatot feltöltő, küldő fél felelős.

 6. A felek közötti kommunikáció során keletkezett e-mailt vagy telefaxot minősített elektronikus aláírás hiányában is írásba foglalt okiratnak és hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma - az ellenkező bizonyításáig - az eredetivel egyező, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.

 7. A feltöltött vagy küldött okiratok akkor fogadhatóak el bármely fél részéről, ha kinyomtatásuk után az okiratok egyértelműen értelmezhetőek, és nem adnak okot a találgatásra. A félreértelmezhető vagy felismerhetetlen minőségű iratok nem használhatóak fel, amiről egyértelműen értesíteni kell a küldő felet.

Domain ügyintézés

Általános feltételek

 1. Domain nevet regisztrálni kívánó, fenntartó magánszemélyre, gazdasági társaságra, egyéni vállalkozóra vagy szervezetre (továbbiakban „Igénylő”) jelen Üzletszabály rendelkezései vonatkoznak.

 2. Bármilyen végződésű domain alá történő bejegyzés legmagasabb szintű eljárója az úgynevezett Nyilvántartó. A Nyilvántartó szabályait az Igénylő köteles betartani, rendelkezéseinek alávetni magát.

 3. Domain ügyintézés (továbbiakban „Igény”) alatt egy domain bejegyzése, átkérése, megújítása, átruházása, megszüntetése, adatainak módosítása és egyéb adminisztrációs ügylet tekintetében az Igénylő teljes körű képviselete értendő.

 4. Regisztrátor az Igénylő érdekében az adott helyzetben elvárható legnagyobb gondossággal jár el, de a Regisztrátort semmilyen felelősség nem terheli a domain nevekkel kapcsolatos ügyintézések sikerességét illetően.

 5. A Regisztrátor nem szavatolja az ügyintézés sikerességét, de mindent elkövet annak érdekében. Akadály esetén tájékoztatja az Ügyfelet a fennálló akadályokról, és megpróbál segítséget nyújtani azok elhárításához.

 6. Igénylő az Igény teljesítéséhez szükséges adatokat a Regisztrátor rendelkezésére bocsátja.

 7. Igénylő szavatolja az ügyintézéshez szükséges és általa megadott adatok valódiságát, azokért teljes felelősséggel tartozik. Az adatok változásáról a Regisztrátort a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül értesíti; az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozik.

 8. A bejegyzés során nyilvántartásba kerülnek az Igénylő és az Igénylőlapon szereplő egyéb személyek személyes adatai, illetve a fenntartással kapcsolatos technikai adatok.

 9. Regisztrátor az Igény teljesítését akkor kezdi el, amikor a szükséges adatok a rendelkezésére állnak, illetve az Igény teljesítésével kapcsolatos költségek rendezésre kerültek.

 10. Igénylő a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor döntését a név delegálhatósága kérdésében elfogadja.

 11. Regisztrátor vállalja, hogy az Igénylő által meghatározott domain nevet a megadott személyes adatokkal a Nyilvántartón keresztül bejegyzi vagy módosítja.

 12. Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az Igény teljesítéséhez szükséges bármely adatot a Nyilvántartó és a Regisztrátor a delegálási szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek. Igénylő kijelenti, hogy az adatok nyilvános kezelésével kapcsolatban az Igénylés során megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

 13. A domain név bejegyzésének érvényessége a bejegyzés, átkérés, megújítás, megváltás napján kezdődik, és annyi év elteltével jár le, ahány évre az Igénylő a bejegyzést kifizette. A lejárat pontos ideje a lejárat évében a bejegyzés hónapjával és napjával azonos hónap és nap.

 14. Ügyfél tudomásul veszi, hogy domain átkérés kapcsán a Regisztrátor a Nyilvántartó adatbázisában szereplő lejárati időt veszi figyelembe.

 15. Az Igénylő jogosult a szerződést bármikor, indokolás és felmondás idő figyelembe vétele nélkül, azonnali hatállyal felmondani. A befizetett éves díjak felmondás esetében sem járnak vissza a részidőszakra vonatkozóan.

 16. Igénylő a jelen szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy az Igénylő helyébe lépő új Igénylő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Üzletszabályban és foglaltakat, továbbá a delegálás összhangban legyen a Nyilvántartó szabályzataiban foglaltakkal. Az átruházás akkor hatályos, amikor azt a Regisztrátor elfogadja, és az új Igénylő a szerződést megköti. A befizetett éves díjak átruházás esetében sem járnak vissza a régi Igénylőnek a részidőszakra vonatkozóan.

 17. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Regisztrátor törli a domain bejegyzést, ha az Igénylő a szerződést felmondja, vagy ha bíróság azt jogerős határozatában elrendeli, vagy ha a következő éves díjat az Igénylő a lejárat végéig nem fizeti meg.

 18. Amennyiben az elektronikus megrendelés pillanatában a domain név még szabad, azonban a dokumentumok és a díjak beérkezése és feldolgozása közben a domain nevet másik személy sikeresen bejegyzi, az Igénylő semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat a Regisztrátor és/vagy Nyilvántartó felé.

 19. A meg nem hosszabbított, törölt, lejárt domain név törlés utáni eseményei tekintetében a Regisztrátort semmiféle felelősség nem terheli.

 20. Igénylő a delegált domain-nel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből keletkező költség alól mentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

 21. Igénylő a domain név megválasztásában a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait, például névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb. nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, névről önként lemond, illetve másik nevet választ

Továbbított adatok köre

Magánszemély esetében: név, személyi igazolvány vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Egyéni vállalkozó esetében: név, adószám, székhely címe, telefonszám, e-mail cím.

Szervezetek esetekben: név, adószám, cégjegyzékszám, székhely cím, telefonszám, e-mail cím.

.HU végződésű domain ügyintézés feltételei

 1. Nyilvántartó az ISZT Nonprofit Kft. (1132 Bp. Victor Hugo u. 18-22.,) ([www.domain.hu]).

 2. A Regisztrátor a Nyilvántartótól kapott akkreditáció alapján. hu domain bejegyzés, megújítás, átkérés, átruházás szolgáltatásokat nyújt Igénylő részére jelen Üzletszabályban meghatározottak szerint. Regisztrátor adatai a Nyilvántartó [http://www.domain.hu/domain/regisztrator.html?id=domaintank-hu] oldalán találhatóak meg.

 3. Igénylő az Igény teljesítéséhez szükséges adatokat és dokumentumokat a Regisztrátor rendelkezésére bocsátja.

 4. Regisztrátor az Igény teljesítését akkor kezdi el, amikor a szükséges adatok és dokumentumok a rendelkezésére állnak, illetve az Igény teljesítésével kapcsolatos költségek rendezésre kerültek.

 5. .hu domain ügyintézés a Domainregisztrációs Szabályzat alapján történhet, amely a [http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html] címen található. Ha a benyújtott Igény ennek nem felel meg, a Regisztrátor az Igény teljesítését elutasítja. A jelen Üzletszabály a Nyilvántartó szabályzataira tekintettel készült. Amennyiben valamelyik rendelkezés ellentétes a Nyilvántartó szabályzatainak valamely előírásaival, úgy az Üzletszabály ellentétes rendelkezése helyett a Nyilvántartó előírásait kell alkalmazni.

 6. Regisztrátor az Igénylés teljesítéséhez az adott körülményeknek megfelelően dokumentumokat kérhet be az Igénylőtől. A szükséges dokumentumokat e-mailben, faxon vagy postai úton juttatható el a Regisztrátorhoz. Igénylő szavatolja, hogy a dokumentumokon szereplő adatok megfelelnek a valóságnak.

 7. Bekérhető dokumentumok köre:

  1. Domain Ügyintézői Megbízás: egy megbízás, melyben az Igénylő megbízza a Regisztrátort, hogy nevében és helyette teljes körűen járjon el egy vagy több, az Ügyfél által megjelölt domain adminisztrációs feladatainak tekintetében. A Megbízással járó képviselet során a Regisztrátor az Igénylő nevében adatvédelmi és egyéb jognyilatkozatokat tehet. A Megbízást az Igénylőnek kell aláírnia, magánszemély kivételével cégszerű aláírással.
  2. Cégkivonat, cégbírósági végzés, alapító okirat, határozat, nyilvántartásba vételi végzés, adószám igazolás, cégbírósági bejegyzés: gazdasági társaság és egyéb szervezetek esetében kötelező dokumentum.
  3. Aláírás címpéldány, ügyvédi aláírási minta: gazdasági társaság és egyéb intézmények esetében az aláíró személy jogosultságát bizonyító okirat.
  4. Vállalkozói igazolvány: egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás tényét és adatait bizonyító okirat.
  5. Lemondó nyilatkozat: domain átruházáshoz szükséges dokumentum, amelyen a régi tulajdonos lemond a megjelölt domainek jogáról az új tulajdonos javára. Amennyiben a régi tulajdonos magánszemély vagy egyéni vállalkozó, a Lemondó nyilatkozatot két tanúval hitelesíteni kell, egyéb esetben csatolni kell az aláírás jogosultságát bizonyító Aláírási címpéldányt.
 8. Igénylő az Igény benyújtásával egy időben kijelenti, hogy az érvényes Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és elfogadja a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését a név delegálhatósága kérdésében.

 9. A választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Nyilvántartó mellett működő Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést az Igénylő, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján a Regisztrátor szerzi be, a Tanácsadó Testület eljárási díja befizetését követően.

 10. Felek a szerződés hatályával, az abban szereplő jogokkal és kötelezettségekkel, a domain név delegálásával, használatával kapcsolatos vitás kérdésekben alávetik magukat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, mely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

Nem .HU végződésű domain ügyintézés feltételei

 1. .com és .net vonatkozásában Nyilvántartó a VeriSign Inc. Mountain View, California, USA).

 2. .org vonatkozásában Nyilvántartó az .ORG, the Public Interest Registry (1775 Wiehle Avenue, Suite 200, Reston, VA 20190, USA).

 3. a .biz vonatkozásában Nyilvántartó a NeuStar, Inc. (Corporate Headquarters, 46000 Center Oak Plaza, Sterling, VA 20166, USA).

 4. .info vonatkozásában Nyilvántartó az Afilias Limited (Office 107, 3013 Lake Drive, West Dublin 24, Írország).

 5. .eu vonatkozásában Nyilvántartó az Európai Közösségek Bizottsága által kijelölt szervezet (EURid vzw, Belgium).

 6. Domain igénylése első alkalommal legkevesebb egy éves időtartamra szól, ezután pedig legkevesebb évenként kell a hosszabbításról rendelkezni.

 7. Amennyiben az Ügyfél a domain igénylés hosszabbításáról annak lejárati ideje után gondoskodik, a hosszabbítási díjon felül reaktiválási díjat kell fizetnie. A reaktiválási díj egyedi díjas.

 8. Nem .eu domain név esetén a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vitát a Uniform Dispute Resolution Policy, azaz az Egységes Vitarendezési Szabályzat ([http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm]) alapján kell eldönteni.

 9. .eu domain név esetén a választott domain névvel kapcsolatos bármilyen vita esetén az Igénylő az EURid irányelvekben meghatározott testületek döntését elfogadja.

 10. .eu domain név esetén az Igénylő az EURID ([http://www.eurid.eu]) által kidolgozott domain regisztrációs szabályzatot, a [http://www.eurid.eu/files/trm_con_HU.pdf] oldalon található regisztrációs feltételeket és a [http://www.eurid.eu/files/reg_pol_HU_0.pdf] oldalon található regisztrációs irányelveket ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Tárhelyszolgáltatás

Általános feltételek

 1. A szerződés teljesítése során a Szolgáltató egyrészt tárterületet biztosít elektronikus tartalom tárolásához, másrészt szoftveres hátteret nyújt webtartalom kiszolgálásához, adatok tárolásához és elektronikus levelezés lebonyolításához.

 2. Szolgáltató a tárhelyszolgáltatást más Ügyfelekkel megosztott szervereken biztosítja.

 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével az Ügyfél kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul elfogadja jelen Üzletszabályt.

 4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (továbbiakban: Etv) 2. § lc) pontja alapján közvetítő szolgáltatóként tárhelyszolgáltatónak minősül, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltató, amely az igénybevevő Ügyfél által biztosított információt tárolja.

 5. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél által használt adatbázis szerkezetben, programkódban kizárólag teljesítményt javító módosítást eszközöljön abban az esetben, ha a körülmények azt megkívánják.

 6. Ha a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltatóval szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság az Ügyfél által elhelyezett tartalomhoz kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy az Ügyfél köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve a Szolgáltatónak ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 20 munkanapon belül megtéríteni.

Ügyfél jogai és kötelezettségei

 1. Az Ügyfél köteles az igénybe vett tárhelyszolgáltatás díjait előre megfizetni.

 2. Az Ügyfél jogosult folyamatosan napi 24 órás, heti 7 napos időtartamban a tárhely használatára az ütemezett vagy rendkívüli karbantartások figyelembevételével.

 3. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat, azonosítókat, információkat köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag az Ügyfél felel.

 4. Szolgáltató díjmentes technikai támogatást nyújt a szolgáltatás igénybevételéhez e-mailben vagy telefonon, havonta maximum 2 órás időtartamban.

 5. Az Ügyfél által feltöltött tartalom az Ügyfél tulajdonában áll, azzal az Ügyfél jogosult rendelkezni.

 6. Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy:

  1. saját maga tartozik teljes felelősséggel a hálózaton továbbított, illetve a tárterületén elhelyezett adatok és információk jogszerűségért

  2. hivatalos hatósági megkeresés alapján személyes adatait a Szolgáltató kiszolgáltatathatja, illetve időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

  3. érintett jogtulajdonosi felkérésre a Szolgáltató időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

  4. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Szolgáltató számítógépes rendszerében indokolatlan terhelést okozhat, vagy a Szolgáltató üzleti hírnevét és értékét sérti

  5. hogy nem tehet közzé olyan gazdasági reklámnak minősülő közlést, amely a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008 évi XLVIII törvény („Reklámtörvény”) előírásaiba ütközik

  6. nem küldhet kéretlen elektronikus levelet, úgynevezett spam-et

  7. nem tehet közzé szerzői jogokat sértő erotikus és szexuális szolgáltatást illetve prostitúciót reklámozó tartalmakat

  8. erotikus tartalom elhelyezésére csak a megfelelő figyelmeztetések elhelyezése mellett van lehetősége

  9. Szolgáltató engedélye nélkül, sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget

 7. A tárhelyeken nem helyezhető el és nem tehető közzé olyan tartalom, amely:

  1. törvénybe, jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet vagy jó ízlést sértő tevékenységhez nyújt segítséget

  2. a hatályos jogszabályok által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet.

  Általában tilos minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azok a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten meghatározásra kerültek.

Szolgáltató felelősségvállalási nyilatkozat

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget:

  1. szoftver vagy hardware hibából eredő adatvesztésért

  2. az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért

  3. az illegális vagy fertőzött tartalom eltávolítása, hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért

  4. a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó, bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem az Ügyfél irányában, így a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért

  5. a szolgáltatás igénybevételéből adódó, az Ügyfél, annak felhasználóinak számítógépeiben vagy azok adatállományában keletkezett esetleges károkért

 2. Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok esetén, különös tekintettel a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá áramszünetre, hálózati hibára, sztrájkra, polgári engedetlenségre, tüntetésre, háborús vagy terrorcselekményre, merényletre, illetve állami intézkedésre.

 3. Szolgáltató legfeljebb a neki befizetett díjak mértékéig felelős.

Ügyfél nyilatkozata

 1. Ügyfél kijelenti, hogy az általa feltöltött, kezelt, programmal feldolgozott, hálózaton közvetített adatokért és tevékenységért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

 2. Ügyfél hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse szolgáltatását, amennyiben jelen Üzletszabály bármely pontját megszegi.

 3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tárhelyszolgáltatás használatával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem lép fel.

 4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az adatok védelme érdekében történő rendszeres adatmentéseket a saját eszközeinek, rendszerének meghibásodása esetére készíti, de azok rendelkezésre állásáért nem vállal felelősséget.

 5. Ügyfél kijelenti, hogy a tárhelyszolgáltatás és ennek keretében használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért felelős, amely kiterjed a Szolgáltatónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.

Rendelkezésre állás

 1. Szolgáltató vállalja, hogy az általa maximum elérhető rendelkezésre állást biztosítja. Kivételt képez a szervereken végrehajtandó programtelepítés, frissítés, konfigurálás, illetve meghibásodásból vagy biztonsági okokból eredő leállás.

 2. A tervezett leállásokról a Szolgáltató előre értesíti az Ügyfeleket, de előfordulhat, hogy meghibásodás vagy szolgáltatás fenntartása, a szerver biztonságának megőrzése érdekében foganatosított, előre nem tervezett leállásról csak utólag lehet az Ügyfeleket értesíteni.

Szolgáltatás korlátozása

 1. Szolgáltató korlátozza vagy felfüggeszti a szolgáltatást, ha az Ügyfél által tárolt és/vagy hálózaton közvetített tartalom, programkód:

  1. veszélyezteti a Szolgáltató eszközeinek, rendszerének biztonságát, működőképességét

  2. adatvédelmi törvényt sért, vagy harmadik személy által levédett, szerzői jog oltalma alatt áll

  3. magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő, különös tekintettel rágalmazó, közízlést sértő szöveget, képet, jelképet tartalmaz

 2. Szolgáltató akkor is korlátozhatja a szolgáltatást, ha az Ügyfél vagy a felhasználók tevékenysége során kéretlenül zaklat más felhasználókat illetve kárt okozó, szervert számottevően lassító, üzemszerű működését gátló programkódot használ.

 3. Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására akkor is, ha az Ügyfél nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének.

Adatok megóvása

 1. Szolgáltató óvja az Ügyfél által elhelyezett vagy rögzített adatokat, azokat rendszeresen, naponta egyszer lementi és tárolja, de a Szolgáltató nem vállal felelősséget adatvesztésért. A Szolgáltató csupán a technikai hátteret nyújtja a szolgáltatáshoz, és nem vállal erkölcsi és anyagi felelősséget az adatok bármely körülmények között történő megőrzésére.

 2. Szolgáltató mindent megtesz a meghibásodások és az adatvesztések ellen a rendszeres hardveres fejlesztésekkel, ellenőrzésekkel, adatmentésekkel és az adatok futásidejű tükrözésével.

 3. A szolgáltatás megszűnése után Szolgáltató törli az Ügyfél által feltöltött tartalmat.

Honlap használatának feltételei

Webhely használati szerződés

Felhasználó köteles betartani a Szolgáltató feltételeit, amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék a Felhasználókat a törvénytelen beavatkozásoktól. Felhasználó köteles betartani az előírt feltételeket, ellenkező esetben szerződési jogokat sért. Abban az esetben, ha Felhasználó a Szolgáltató feltételeinek nem tud eleget tenni, el kell tekintenie a DomainTank Kft. oldalainak látogatásától.

Honlap tartalma

Felhasználónak jogában áll a Szolgáltató webhelyeivel, oldalaival, szolgáltatásaival kapcsolatos javaslatokat tenni, és Szolgáltató köteles minden észrevételt megvizsgálni. A Szolgáltató oldalain megjelenő anyagok kereskedelmi és információs jellegűek, Felhasználó kizárólagosan személyes célra használhatja fel.

A Szolgáltató oldalainak feladata az, hogy az érdeklődő felhasználókat tájékoztassa az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókról, lehetőséget nyújtson azok megrendelésére, illetve az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos beállítások megadásához.

A szolgáltatásokhoz nem szorosan kapcsolódó tájékoztató jellegű információ is megtalálható a Szolgáltató oldalain, amely hozzásegítheti a Felhasználót a szolgáltatások műszaki jellegű hátterének könnyebb megértéséhez.

Információk pontossága, hitelessége

Szolgáltató a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy pontos információkat nyújtson, de előfordulhatnak hibák, vagy rosszul megközelített tájékoztatási módszer, ezért szíves elnézését kérjük, de ezekkel kapcsolatban erkölcsi vagy anyagi felelősség nem terheli a Szolgáltatót.

Hozzáférhető adatok felhasználása

A honlap kizárólag személyes célokra használható, üzleti célokra csak partneri szerződés alapján. A honlapon található információk, adatok, képek nem módosíthatóak, nem másolhatóak, nem adhatóak el, publikálásuk pedig kizárólag a Szolgáltató és a forráscím feltüntetése mellett engedélyezett. Az ajánlatok, termékek kizárólagosan a Szolgáltató tulajdonát képezik, ami alól kivételt képeznek Szolgáltató üzleti partnerei, akik együttműködési szerződésük alapján használhatják üzleti célokra a honlap tartalmát.

Szerzői jogok védelme

A Szolgáltató az ötlet- és végrehajtási terv kizárólagos tulajdonosa, minden szoftver a Szolgáltató oldalain a Szolgáltató tulajdonát képezi. A portálon található minden információ szerzője a Szolgáltató, valamint az együttműködő partnerek. A nem Szolgáltató tulajdonát képező anyagok külön jelöltek. Bármilyen szerzői jogsértés észlelése esetén a központi e-mail címre kell értesítést küldeni.

Minden fénykép, különösen azok, amelyeken a Szolgáltató védjegye található, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A honlapon található minden anyag szerzői joga a Szolgáltatót illeti. Felhasználónak megengedett az információk másolása, publikálása, amennyiben nem üzleti célokra használja fel. Üzleti célú felhasználáshoz Szolgáltató értesítése és írásos engedélye nélkül tilos. Minden jog fenntartva.

Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatai és jogai a Szolgáltató teljes védelme alatt állnak. Szolgáltató személyes adatokat csak szolgáltatás, termék megrendelése esetén kér, és csak azokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.

Ezen kívül személyes adatokat Szolgáltató oldalain történő változások értesítésére használ. Amennyiben Felhasználó nem kíván semmilyen értesítést kapni a változásokról, a honlapon zajló eseményekről, speciális ajánlatokról, akkor a központi e-mail címre kell értesítést küldenie.

Adatok biztonsága

Az adatok biztonságát a Szolgáltató számítógépes programjai biztosítják, amelyek felismernek minden illegális látogatót vagy illegális cselekvést.

Szolgáltató belső, azonosítást követelő oldalainak használata minden egyes lépésnél többszörösen ellenőrzöttek. Az űrlapokon és url-ben közvetített legfontosabb adatokat minden lépésnél egy titkosított banki kommunikáció során használt módszer alapján titkosítja, a titkosításhoz szükséges kulcsok és jelszavak pedig felhasználóként - stratégiai adatok esetében lépésenként is - eltérnek.

A nem engedélyezett feladatok elvégzése vagy az illetéktelen adatokhoz való hozzáférések tilosak, az ezt megszegők ellen a megfelelő törvények és szankciók kerülnek alkalmazásra.

Szolgáltató nem garantálja azon üzenetek tartalmának biztonságát, amelyek elektronikus úton érkeznek a közvetítő eszközök bizonytalansága miatt.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználónak küldött üzeneteit elektronikusan hitelesítse, vagy titkosítsa. A hitelesítés ellenőrzéséhez vagy az üzenetek visszafejtéséhez szükséges szoftverek telepítéséről, üzemeltetéséről a Felhasználó köteles gondoskodni.

Tiltott használat

Felhasználó a honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat és információkat, vagy bármilyen más anyagot, ami a Szolgáltató vagy a partnerei tulajdonában, védelme alatt áll, nem használ más célra, mint ami a szerződésben szerepel. Felhasználó szintén kötelezettséget vállal azért, hogy a számára illetéktelen adatok megszerzésére, nem engedélyezett feladatok elvégzésére nem indít kísérletet, és minden tudomására jutott jogszerűtlen beavatkozásról azonnal értesíti a Szolgáltatót.

Javascript használata

A Javascript egy, a böngésző által értelmezett objektumalapú programozási szkriptnyelv, amelyet weblapokon elterjedten használnak. Segítségével könnyebben és gyorsabban használható, élményben gazdagabb webfelületet lehet kialakítani, egyben sajnos olyan lehetőség is, amely illetéktelen kezekben kárt okozhat a Felhasználónak.

Szolgáltató oldalain kárt okozó Javascript program nem található, és a Szolgáltató oldalainak zökkenőmentes használatához a Javascript engedélyezése elengedhetetlenül szükséges. Szolgáltató nem vállal felelősséget a kikapcsolt Javascript miatt nem teljes értékű webfelületek esetleges használhatatlansága miatt.

Kompatibilis böngészők

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa fejlesztett webfelületek a mindenkori modern böngészőkben legalább funkcionálisan működjenek. Fejlesztése során az alábbi böngészőkben és operációs rendszereken teszteli a felületek működését:

 • Internet Explorer 7 és 8 (kompabilitási módban, csak windows), Internet Explorer 9 (csak Windows)

 • Google Chrome mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)

 • Firefox mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)

 • Opera mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)

Linux operációs rendszer alatt az Ubuntu legfrissebb kiadását kell érteni, míg Windows operációs rendszer esetén a Windows 7-re gondolunk. A különféle böngészőkben előfordulhat, hogy egyes webfelületi elemek nem azonos módon jelennek meg. A tesztelés alól szándékosan kivont böngésző az Internet Explorer 6 és kisebb verziói, illetve a Windows XP operációs rendszer.

Szolgáltató feltételezi, hogy a szaporodó és egyre nehezebben kivédhető informatikai támadások, illetve az adatok egyre fontosabb védelmének világában a Felhasználó böngészőjét rendszeresen frissíti, és elavult böngészővel nem látogat a Szolgáltató oldalaira.

Linkek más honlapokra

Szolgáltató oldalai tartalmazhatnak linkeket más honlapokra, amelyek más természetes vagy jogi személyek tulajdonát képezik. A linkek csak ajánlatként, vagy lehetséges forrásként vannak feltüntetve kiegészítő és részletes információk szerzése érdekében. Mivel a Szolgáltató nincs semmilyen hatása a szerkesztési politikájukra, felelősséget nem vállalhat tartalmukért, az információk valódiságáért.

Használat feltételeinek módosítása

Szolgáltató fenntartja a használati feltételek változtatásának jogát előzetes bejelentés nélkül. A változások érvénybe lépnek a megjelenés pillanatában. Felhasználó köteles követni a változásokat, és időben alkalmazkodni hozzájuk.

A szerződés addig érvényes, ameddig a felek egyike meg nem szakítja. Felhasználó megszakíthatja ezt a szerződést bármelyik pillanatban úgy, hogy nem használja többé a Szolgáltató oldalait, és minden anyagot megsemmisít, amelyet letöltött róla, kinyomtatott vagy más módon megőrzött.

Reklamáció, panasz, jogorvoslat

A Szolgáltató alapvető törekvése, hogy termékeivel, szolgáltatásaival és ügyfélkiszolgálásával az ügyfelei elégedettek legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy ügyfeleinknek termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban észrevétele vagy panasza van.

A Szolgáltató minden panasz bejelentést kivizsgál, és eredményéről tájékoztatja az Ügyfelet.

Panaszbejelentés módja

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szembeni esetleges panaszait az alábbi módon nyújthatja be:

 • telefonon a központi telefonszámon keresztül, ügyfélszolgálati időben

 • elektronikus úton az ügyfélszolgálati e-mail címen

 • levélben vagy faxon a levelezési címen vagy a központi telefax számon

A fentieken túl ügyfélpanasz érkezhet harmadik félen keresztül is: az EU miatti jogszabályváltozás (Ptk. 1959 évi IV. tv.) értelmében panaszt tehet érdek-képviseleti szervezet, vagy az EU által minősített szervezet a fogyasztói érdekek védelme érdekében.

A panaszkezelés módja

A bejelentés beérkezése után a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy a panasz azonnal megoldható-e, vagy hosszabb kivizsgálást igényel. Azonnal megoldható az a panasz, amely, amíg az Ügyfél a vonalban van felfedezhető és elhárítható vagy megválaszolható.

Amennyiben a panasz azonnal nem megoldható, a Szolgáltató rögzíti saját feladatkezelő rendszerében. Amennyiben az Ügyfél bizonylattal vagy egyéb irattal is igazolni tudja bejelentését, akkor az is becsatolásra kerül.

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a feladatkezelő rendszerben bejegyzés készül.

A panasz teljes körű kivizsgálásának, a megoldás végrehajtásának és az Ügyfél értesítésének legkésőbb 30 naptári napon belül meg kell történnie. Amennyiben a bejelentés nem tartalmaz elegendő információt a panasz érdemi kivizsgálásához, ebben az esetben a Szolgáltató felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot a hiányzó adatok pótlása érdekében.

A kivizsgálást követően a Szolgáltató elsősorban írásban tájékoztatja az ügyfelet a vizsgálat eredményéről.

Általános jogorvoslat

Amennyiben az ügyfél az adott panasz kapcsán a Szolgáltató válaszát nem fogadja el, panaszával az alábbi szervezetekhez fordulhat:

 • a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz

 • domain ügyintézéssel kapcsolatosan az aktuális Nyilvántartóhoz

Adatvédelmi jogorvoslat

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az Ügyfél a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvény (az „Adatvédelmi Törvény”) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 9/A. §, 11. § -18. §, valamint 27. § tartalmazza. Az Adatvédelmi Törvény fenti rendelkezéseit 2012. január 1.-től az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Új Adatvédelmi Törvény”) 13-17. és 30. alfejezetei váltják fel.

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók

Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél az Ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és az információs önrendelkezés jogának biztosítása. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel, illetve kinyilvánítja azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát.

Az Ügyfél a Szolgáltató oldalait szabadon átnézheti bármilyen személyes adat megadása nélkül. Abban az esetben, ha valamelyik szolgáltatást vagy terméket kiválasztja, kötelező megadnia személyes adatait a kért szolgáltatás igénybevételéhez, miközben az Ügyfél személyi adatai védettek maradnak.

Fontos, hogy a Szolgáltató csak olyan adatokat kér, amelyek feltétlenül szükségesek az igénybevétel bizonyításához, vagy a választott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos folyamat sikeres teljesítéséhez. A folyamat közben csak olyan információkat használ, amelyeket közvetlenül az Ügyféltől kapott.

A Szolgáltató belső adatvédelmi felelőse Malina László, ügyvezető.

Adatvédelmi irányelvek

Szolgáltató a szerződések teljesítése során az Ügyfél által közölt adatokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkező 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglaltak alapján jogosult kezelni.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelem során figyelembe veszi a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény vonatkozó hatályos jogszabályait és a fontosabb nemzetközi ajánlásokat azok rendelkezéseinek betartásával jár el.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Szolgáltató honlapjáról külső linkkel érhetőek el.

Adatbiztonság

Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatbiztonság vonatkozik a hálózaton keresztül végzett adatátvitel esetére is.

Személyes adat fogalma

Személyes adat a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az abból levonható és ugyancsak az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adat mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, ameddig az adat és a személy közötti kapcsolat helyreállítható. Ha az adatot személyes jellegétől megfosztották, a továbbiakban nem tekinthető személyes adatnak, ám ha az adat és a személy között a kapcsolat helyreállítható, az adatkezelés során az adatot továbbra is személyes adatnak kell tekinteni.

A személyes adatok az Alkotmány (59. §), és a törvények (Magyarországon mindenekelőtt az 1992. évi LXIII. törvény) védelme alatt állnak.

Információgyűjtés az Ügyfélről

A Szolgáltató rendszere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Szolgáltató honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor.

A Szolgáltató oldalaira való belépésekor a szoftverek automatikusan összegyűjtik az információkat az Ügyfél számítógépének IP címéről, a belépés, kilépés időpontjáról, valamint információkat a végzett cselekményekről (cselekmény és adat), amelyeket Ügyfél a Szolgáltató oldalain való tartózkodása során végzett. A cselekmény lehet egy adat megtekintése, módosítása, vagy valamilyen feladat elvégzése.

Az összegyűjtött adatok naplózásra kerülnek, amelyek csak ellenőrzési és szükség esetén bizonyítási célokat szolgálnak. Az adatok anonim felhasználásra is kerülhetnek a rendszer teljesítményének javításához szükséges statisztikai eredmények előállítására. A statisztikai adatok egyike sem köthető Ügyfélhez.

A cookie szöveges adatbázis, amit az oldalak első látogatásakor a böngésző az Ügyfél számítógépének merevlemezén megőriz, és ez által lehetővé teszi az Ügyfél azonosítását. A cookie személyes információkat nem tartalmaz.

A cookie mindössze egy lehetőség, és általában a legtöbb böngésző rendszer automatikusan elfogadja, illetve lehetőséget ad az elutasítására is. Szolgáltató oldalainak zökkenőmentes használatához elengedhetetlen a cookie használatának engedélyezése.

A tárolt cookie-k bármikor eltávolíthatóak oly módon, hogy az Ügyfél törli az átmeneti internet fájlokat.

Személyes Adatok kezelése, továbbítása

Az alkalmazott eljárástól függetlenül személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, bármilyen hasznosítása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése adatkezelés. Adatkezelés az adatok megváltoztatása, a további felhasználásuk megakadályozása is.

Szolgáltató személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében tárol, és csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató csak abban az esetben kér Ügyféltől személyes adatokat, ha az Ügyfél valamelyik szolgáltatást igénybe szeretné venni. Az adatok szükségesek a szolgáltatás ellenértékének megfizettetéséhez, az igénybevétel bizonyításához, illetve a választott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos folyamatok sikeres teljesítéséhez.

Szolgáltató személyes adatot csak akkor kezel, ha ahhoz az Ügyfél hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát, minden egyéb esetben Szolgáltató a nyilvánosságra hozatalhoz az Ügyfél hozzájárulását, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulását kéri. A hozzájárulásnak kétségtelennek kell lennie.

Szolgáltató az adatokat akkor továbbítja, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolja össze, ha az Ügyfél ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Szolgáltató az Ügyfél személyi adatait a következő célokra használja fel:

 • a kívánt szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéséhez szükséges Díjbekérő elküldéséhez

 • a szolgáltatással kapcsolatos fontos adatok és hasznos információk elküldéséhez

 • domain ügyintézéskor a Nyilvántartó által előírt szabályok alapján adatbázisokban történő rögzítésére (nyilvános megosztás)

 • a Felhasználó időben történő értesítésére a szolgáltatásokban esetlegesen előforduló változásokról, különleges ajánlatokról, új információkról

A Szolgáltató az összegyűjtött adatokat nem használja olyan célokra, amelyek nem szerepelnek a nyilatkozatban, az Ügyfél személyes adatait nem adja el, nem cseréli el, nem kölcsönzi, és nem adja át harmadik félnek. Amennyiben az Ügyfél nem kíván értesítést kapni a változásokról, különleges ajánlatokról, reklámokról, csak jeleznie kell.

DomainTank Kft. a személyes adatokat csak abban az esetben hozhatja nyilvánosságra, ha ez törvénnyel előírt vagy bírósági döntés kötelezi erre.

Ha az Ügyfél szeretné, hogy az általa megadott személyes adatok javításra vagy törlésre kerüljenek a nyilvántartásunkból, esetleg zároljuk azokat, vagy ha tudni szeretné, milyen személyes adatot kezelünk, akkor azt részben a honlapon keresztül, e-mailben vagy telefonon felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy az Ügyfél kérését teljesítse.

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok általában az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. Egyes esetekben, a jelen dokumentumban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az Új Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők.

A Szolgáltató alkalmazottai, alvállalkozói, partnerei és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek, kivéve, ha ettől eltérően nem rendelkezik a szerződés.

Adatalany védelme

 1. Ha az Ügyfél személyes adatot adott meg, joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről, szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről. Ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesülhet arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

 2. Indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon.

 3. Jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott

Személyes adatok köre

Szolgáltató az Ügyfél részére történő teljesítéséhez az alábbi személyes adatokat kérheti be:

Természetes személy esetén:

 1. Teljes név
 2. Születési hely és idő
 3. Édesanyja születéskori neve
 4. Állandó lakcím
 5. Személyi igazolványszám
 6. Napközbeni telefonos elérhetőség
 7. E-mail cím

Nem természetes személyek esetén:

 1. A Szervezet teljes neve
 2. Adószáma és/vagy cégbejegyzési száma
 3. Székhely címe
 4. Kapcsolattartó teljes neve
 5. Kapcsolattartó napközbeni telefonos elérhetősége
 6. Kapcsolattartó napközbeni telefaxos elérhetősége
 7. Kapcsolattartó e-mail címe

Korábbi verziók

Verzió Hatálytól Hatályig Letöltés
2.2 2020.09.15 2020.09.28 Letöltés
2.1 2020.01.20 2020.09.14 Letöltés
2.0 2018.05.24 2020.01.19 Letöltés
1.2 2016.02.14 2018.05.24 Letöltés
1.1 2012.10.08 2016.02.13 Letöltés
1.0 2012.01.23 2012.10.07 Letöltés